Ministarstvo privrede KS za uređenje riječnih korita općinama odobrilo 4,6 miliona od čega su općine realizirale nešto manje od 2,3 miliona

Prva ovog tipa u Bosni i Hercegovini: e platforma za prijavu na programske poticaje u javnim institucijama danas predstavljena javnosti
21 Decembra, 2022
Ministar Delić potpisao koncesioni ugovor za iskopavanje dolomita koji se koristi kao materijal u građevinarstvu
27 Decembra, 2022

Ministarstvo privrede KS za uređenje riječnih korita općinama odobrilo 4,6 miliona od čega su općine realizirale nešto manje od 2,3 miliona

Općine Trnovo i Centar u potpunosti realizirale sve projekte, preostali projekti općina Vogošća, Ilijaš i Hadžići u završnoj fazi

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je za kandidirana 24 projekta lokanih samouprava i gradske uprave obuhvaćena Programom uređenja riječnih korita druge kategorije i zaštite od poplava za 2022. godinu izdvojilo ukupno 4.658.580 KM. Ministarstvo je Program uređenja riječnih korita za 2022. godinu pripremilo već u martu, a sporazumi s načenicima općina potpisani su početkom aprila ove godine čime su se obavezali da će do kraja godine realizirati projekte za koje su im odobrena sredstva.

Prema riječima načelnika iz mjeseca aprila ove godine Ministarstvo privrede i resorni ministar u pravom su trenutku osigurali sredstva za uređenje riječnih korita jer, kako su tada istakli, ostaje dovoljno vremena da se neophodne procedure završe kako bi realizacija projekata mogla početi već u junu kada su vodostaji rijeka najniži i samim tim pravo vrijeme za izvođenje radova.

Od ukupno 4.658.580 KM za projekte uređenja riječnih korita, svakoj od općina potpisivanjem sporazuma s Ministarstvom osigurana su sredstva za prijavljene projekte i određen kraj 2022. godine kao krajnji rok za realizaciju istih.

Prema podacima kojima Ministarstvo raspolaže u ovom trenutku, općine Trnovo i Centar u potpunosti su realizirale svoje projekte, odnosno Općina Trnovo završila je uređenja korita rijeka Rakitnice, Crne rijeke i Krsinje, te projekte uređenja suhih (povremenih) potoka Omenik, Kramari i Lukavac, kao i hitne intervencije na bujičnim vodotocima, te realizirala cjelokupni iznos od 680.000 KM, dok je Općina Centar završila prvu fazu uređenja korita rijeke Sušice i povukla također cjelokupan predviđeni iznos od pola miliona maraka.

Općina Vogošća sporazumom se obavezala na realizaciju projekata ukupne vrijednosti 550.000 KM, od čega je završen projekat trajne regulacije rijeke Vogošće na dionici od P17 do ranije izvedene regulacije ukupne vrijednosti 300.000 maraka, a u toku su radovi na čišćenju kritičnih tačaka u koritu rijeke Ljubine, te regulacija njenog korita na dionici od mosta Garež do mosta na M-18. Radovi na uređenju ove rijeke, prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo, bit će završeni u narednih desetak dana, čime će i Općina Vogošća izvršiti svoje sporazumne obaveze.

Shodno sporazumu, Općini Ilijaš odobreno je 430.000 KM, od čega je do danas realizirano 206.373 KM. Općina je u cjelosti realizirala projekte regulacije potoka Morava u Salkanovom Hanu, te hitne intervencije na potoku Bijela u MZ Kamenica, Moševačkom potoku i do potoka Ljubine u MZ Srednje, potoku Povača kod spomen obilježja u MZ Ljubina, potoku u Širokovoj njivi u MZ Misoča i potok kod spomen obilježja u Bioči MZ Luka. Regulacija potoka Gnionica od profila P0 – P6 je u završnoj fazi i očekivani završetak radova je kraj ove godine.

Od ukupno 458.580 KM Općina Hadžići realizirala je 399.660 KM za projekte hitnih intervencija na čišćenju riječnih korita Zujevine u Pazariću, Bjelašnice u Japalcima, Čičke i Korča u naselju Duranovići, dok su radovi na regulaciji korita rijeke Zujevine u centru Hadžića u završnoj fazi.

Za obnovu i rekonstrukciju Bistričkog potoka na području Općine Stari grad sporazumom je Gradu Sarajevo dodijeljeno 400.000 KM od čega je Grad dosad realizirao radove u vrijednosti 111. 583 KM.

Općina Novi Grad prijavila je projekte ukupne vrijednosti 750.000 KM, od čega je od potpisivanja sporazuma do danas potrošila 94.298 KM za čišćenje rijeke Miljacke na dionici od firme GRAS do Centra Safet Zajko, dok projekti regulacije potoka Lepenica, Velikog potoka u Reljevu, kao i čišćenje Miljacke od željezničkog mosta u Telalovom polju nizvodno prema ušću u Bosnu nisu ni započeti u ovoj godini.

Nerealizirani projekti u 2022. godini su projekti na području općina Stari Grad i Ilidža. Općinama Stari Grad i Ilidža odobreno je ukupno 890.000 KM za ukupno osam projekata, od čega 290.000 Starom Gradu za projekte uređenja otvorenog korita Bistričkog potoka sa formiranjem akumulacije za zadržavanje nanosa uzvodno od 0+527, uređenje i čišćenje korita  Mošćanice na potezu od od ušća u rijeku Miljacku do Bijelog mosta na Obhođi, te čišćenje Ramića i Čolinog potoka, oba u dijelu otvorenog toka. Nerealizirani su i projekti sanacije regulisanog potoka Tilava u MZ Butmir, regulacije korita vodotoka Tilave u MZ Donji Kotorac, regulacija rijeke Zujevine od mosta na željezničkoj pruzi do mosta na cesti na Zapadnom prilazu  gradu, te čišćenje i sanacija urgentnih tačaka na svim koritima na području općine Ilidža.

Za uređenje riječnih korita po Programu za 2022. godinu Ministarstvo je planiralo sredstva u iznosu od 4.658.580 KM za projekte koje su nam prijavile općine i Uprava Grada. Od aprila do danas ukupna realizacija ovog Programa je 49%, odnosno općine su realizirale projekte u vrijednosti 2.291.853,23 KM. Obzirom da je nekoliko projekata u završnoj fazi realizacije, očekujemo da će ukupna realizacija biti nešto više od 50 %. Nažalost, projekti koji su značajni za zdraviju okolinu nisu realizirani, a jedan od takvih dugoočekivanih je i uređenje riječnog korita Lepenica za koji smo planirali 300.000 KM“, izjavio je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.

Početkom ove godine Ministarstvo privrede izdvojilo je 2,3 mil KM dodatnih sredstava iz budžeta KS, neovisno od ovog Programa, i to za uređenje riječnih korita prve kategorije na području općina Novi Grad i Ilidža, od čega 800.000 KM za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi regulacije rijeke Željeznice na području općine Ilidža i 1,5 mil KM na trasi regulacije rijeke Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo.

AD
AD

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.