O MENIR ođen sam 6. oktobra 1985. godine u Doboju. Odrastao sam u Maglaju, u porodičnom domu s roditeljima, starijom sestrom i mlađim bratom. Pripadnik sam generacije koja je odrastala u dobu prije interneta, a moje djetinjstvo je ratno i najranija sjećanja vežem za početak rata.


Osnovu školu i gimnaziju završio sam u rodnom Maglaju, a zatim nastavio studij u Sarajevu. Volio sam sport i vođen svojim željama upisao sam Fakultet sporta i tjelesnog odgoja na Univerzitetu u Sarajevu.


Moja supruga i ja upoznali smo se rano, negdje na početku studija, a već na drugoj godini sam odlučio i da se oženim. Supruga i ja ubrzo nakon vjenčanja dobili smo našu prvu kćerku, pa smo učili balansirati studentski život s roditeljstvom i obezbjeđenjem egzistencije.


Priliku za prva radna iskustva pružila mi je kompanija Andrea & Giovani, poslije Andrea & Company u kojoj sam radio na poslovima prodaje i unaprijeđenja poslovanja. Ostao sam u ovoj kompaniji devet godina i zahvalan sam za iskustva koja sam stekao u tom periodu. Neprocjenjiva su. U tih devet godina uporedo sam studirao, radio i postao roditelj i drugoj djevojčici.


Skoro četiri godine, odnosno do trenutka kandidature za načelnika općine Novi Grad Sarajevo, radio sam na rukovodećim pozicijama u jednoj od poznatijih IT kompanija. U to vrijeme pohađao sam i programe doedukacije u oblasti menadžmenta na Adizes Leadership Programima.


Proteklih desetak godina počela me privlačiti ideja društvenog angažmana jer nisam želio prihvatiti beznađe, pa sam s grupom entuzijasta osnovao udruženje Fair play koje već niz godina organizuje malonogometnu ligu Fair play za odrasle i djecu, a to je ujedno prethodilo osnivanju humanitarne organizacije Dobro.ba.


Tokom svih tih godina i desetina društveno korisnih projekata izgradio sam stavove i stekao iskustva koja su mi značajno oblikovala život, tako da sam prijedlog da se politički angažiram dočekao spreman i odlučio da želim preuzeti rizik koji nosi politika.


Kao ministar privrede Kantona Sarajevo svakodnevno se susrećem s novim izazovima. Kreiranje boljeg poslovnog ambijenta u Kantonu je osnovni opis mog posla i ja sam maksimalno posvećen tome da to i ostvarim.

FEDERACIJA BiH U BROJKAMA

530.498

Broj
zaposlenih


297.923

Broj
nezaposlenih


1.045 KM

Prosječna plata januar, 2022.


GALERIJAPodrška razvoju poduzetništva - više od 300 miliona
1. Rasteretili smo privredu za 3,5 miliona maraka kroz ukidanje parafiskalnih nameta za općekorisne funkcije šuma i umanjenje članarine Turističkoj zajednici
2. Formirali Savjetodavno tijelo za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije
3. Jedini smo kanton u FBiH koji je obezbijedio sistemsku pomoć i podršku privredi za očuvanje likvidnosti i sanaciju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom u iznosu od 21 milion maraka (2021. godine)
4. Obezbijedili smo 210 miliona beskamatne kreditne linije privrednicima u 2021. i u 2022. godini za širenje poslovne aktivnosti, modernizaciju postojećih proizvodnih pogona i ulaganje u nove investicije; mogućnost od milion maraka za pojedinačnu kompaniju s rokom otplate do 8 godina, grace periodom do 12 mjeseci i 0 kamate
5. 5,09 miliona grant sredstava za otvaranje novih, konkurentnih radnih mjesta, modernizaciju, digitalizaciju i standardizaciju poslovanja i širenje poslovne aktvinosti mikro, malih i srednjih preduzeća
6. Realizacijom javnih poziva za edukciju i zapošljavanje u oblasti IT i BPO industrije podstićemo otvaranje visokokonkurentnih radnih mjesta, zapošljavanje i edukacije u oblasti brzorastućih industrija – više od 200 novih radnih mjesta
7. Podržavamo i promociju i očuvanje tradicionlanih zanata – obrta u okviru Programa podrške razvoju male privrede
8. Direktnom podrškom od milion maraka kroz javne pozive za očuvanje i tradcionalnih zanata – obrta
9. Uspostavili smo Registar dodijeljenih grant sredstava u maloj privredi putem kojeg omogućavamo transparentno praćenje sredstava svim građanima Kantona
10. Podržavamo otvaranje novih startup subjekata male privrede i samozapošljavanje mladih. Kroz Program podrške mladima sa 2,3 miliona podržali smo pokretanje 80 startup-a mladih
11. Realizirali smo Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu. Za realizaciju ovog Programa raspisali smo sedam javnih poziva za jedanaest pojedinačnih programa
12. Program smo realizirali i u 2022. godini. Programi su revidirani, unaprijeđeni i za devet pojedinačnih programa proveli smo šest javnih poziva
13. Realizacijom Programa razvoja male privrede pružamo podršku razvoju centara za poduzetništvo, poduzetničkih inkubatora, klastera, tehnoloških parkova, zona male privrede i start-up firmi.
Razvoj privrednog ambijenta kroz zakonsku infrastrukturu
1. Donijeli smo novi Zakon o izmjenama i dopunama šumama Kantona Sarajevo.
2. Donijeli smo novi Zakon o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju.
3. Donijeli smo novi Zakon o koncesijama Kantona Sarajevo.
4. Uradili smo analizu i aktivnosti na implementaciji projekta "Poboljšanje strateškog upravljanja u KS, kroz realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva (JPP)", koji se realizirao uz podršku Integriranog lokalnog razvoja i zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.
5. Kreirali smo katalog/listu od 11 projektnih ideja, koje se potencijalno mogle realizirati kroz primjenu modela javno - privatnog partnerstva.
6. Pripremili smo i Nacrt Zakona o javno – privatnom partnerstvu (na dnevnom redu prekinute sjednice SKS) – cilj je osigurati doprinos privrednom razvoju unaprijeđenjem modela javno-privatnog partnerstva.
7. Pripremili smo Prijedlog zakona izmjenama i dopunama zakona o turizmu KS.
8. Pripremili smo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunam zakona o vodama KS (na dnevnom redu prekinute sjednice SKS).
9. Pripremili smo i Nacrt zakona o rudarstvu (na dnevnom redu prekinute sjednice SKS).
10. U pripremi je i Nacrt zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija.
11. U pripremi je i novi Zakon o poticaju male privrede s ciljem zakonskog regulisanja poticaja strateškim granama privrede.
12. Zaštitili smo drvoprerađivače s područja Kantona i biodiverzitet naših šuma donošenjem Odluke o uslovima i načinima prodaje šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda.
13. Pripremamo i materijal za izradu Strategije razvoja turizma u KS.
14. Uvodimo u zakonske okvire sve korisnike prirodnih bogatstava; javne i privatne poslovne subjekte.
Jačanje ambijenta pogodnog za privredno – investicioni razvoj Kantona
1. Osnovali smo prvu Agenciju za privlačenje investicija i privatizaciju u Kantonu Sarajevo u okviru koje će poslovati i One stop shop šalter za investitore
2. Osnovali smo Direkciju za turizam u okviru Ministarstva privrede
3. Pokrenuli smo proces digitalizacije javnih poziva u Ministarstvu privrede – u saradnji s UNDP FINRA projektom pripremamo softwer za prijem i obradu aplikacija. Projekat vrijedi oko 760.000 maraka, a njegovom implementacijom ubrzat ćemo i osavremeniti procese u Ministarstvu.
4. Pokrenuli smo i proces osnivanja Centra za razvoj poduzetništva i poslovnog inkubatora kao sistemske podrške mladima za rast poslovne aktivnosti njihovih novoosnovanih kompanija.
5. Izdvojili smo 14 miliona za uređenje poslovno – industrijskih zona. Zatekli smo milion, a u 2021. uvećali smo iznos na 6,2 miliona i u 2022. na skoro 8 miliona.
6. S ciljem razvoja strategije za privlačenje direktnih investicija ažurirali smo brošuru Investicijski profil Kantona Sarajevo.
7. S ciljem poboljšanja u oblasti ruralnog turizma u Kantonu Sarajevo proveli smo javni poziv za učešće seoskih domaćinstava u projektu ruralni turizam za planinske destinacije koji se realizuje u okviru projekta prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
8. Identifikovali smo i mapirali potencijale ruralnog turizma i kreirali preporuke za poboljšanje jedinstvenog sistemskog pristupa ruralnom turizmu u Kantonu Sarajevo.
9. Uradili smo analizu neophodnu za razvoj novih turističkih proizvoda i usluga u oblasti ruralnog turizma u Kantonu Sarajevo.
10. Proveli smo aktivnosti na jačanju kapaciteta seoskih domaćinstava i lokalnih turističkih agencija na području Kantona Sarajevo.
11. Kreirali smo Registar ruralnih domaćinstava u Kantonu Sarajevo.
12. Brošura i aplikacija “Seoski turizam u Kantonu Sarajevu” koja je jedinstven registar usluga domaćinstava iz oblasti ruralnog turizma u KS izrađena je i objavljena u okviru našeg učešća u projektu "Ruralni turizam za planinske destinacije”, kojeg je finansirala Evropska unija, u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora.
13. Preuzeli smo finansiranje i organizaciju učešća na međunarodnoj izložbi inovacija i poduzetništva EXPO 2020 Dubai.
14. Povezujemo privrednike s međunarodnim poslovnim zajednicama kroz partnerstva na značajnim poslovnim manifestacijama kao što su: Sarajevo Biznis Forum, Sarajevo Unlimited, Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive Gradačac, Međunarodna poslovna konferencija 100 najvećih.
15. Podrška smo udruženjima, nevladinim organzacijama i poslovnim subjektima u finansiranju manifestacija i poslovnih događaja koji promoviraju privredu i privredne subjekte s područja Kantona.
16. Pokrenuli smo osnivanje peletare - prvog proizvodnog javnog pogona vrijednog 8,5 miliona.
Za Poljoprivredu i proizvodnju domaće hrane - 13,6 miliona
1. Zatekli smo budžet od 5,5 miliona. U 2021. godini izdvajanja za podsticaj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji povećali smo na 6,1 milion, a 2022. godine na 7,5 miliona.
2. Podsticaje isplaćujemo redovno i bez prekida, a ove godine već smo isplatili 4,2 miliona.
3. Oformili smo i Registar poljoprivredih podsticaja - za transparentno praćenje isplate odsticaja.
4. Oslobodili smo proizvođače biljne proizvodnje obaveze prilaganja računa za nabavku sjemena i sadnog materijala i olakšali ispunjavanje uvjeta za podsticaj.
5. Uveli smo princip otkupa poljoprivrednih viškova na fer osnovi - otkupili sve poljoprivredne viškove krompira i luka iz 2020. i 2021. godine i u saradnji s drugim institucijama distribuirali ga ranjivim kategorijama društva na području Kantona Sarajevo.
6. Donesen je novi Zakon o poljoprivrednim podsticajima i ruralnom razvoju – prvi put je ruralnini razvoj prepoznat u zakonu jer sistemski i dugorčno radimo na unaprijeđenju ruralnog razvoja, primarne poljoprivredne proizvodnje i prozvodnje domaće hrane.
7. Prepoznali smo potrebu podrške mladima u pokretanju seoskih domaćinstava i pokretanja poljoprivredne proizvodnje i po prvi put u zakon smo uvrstili poseban podsticaj mladima koji se odluče baviti poljoprivredom.
8. Izmijenili smo i Pravilnik o posebnim uslovima za novčane podsticaje kako bismo omogućili brže i efikasnije procese u dodjeli podsticaja.
9. Odluke o visini iznosa novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokove za podnošenja zahtjeva za 2022. godinu usvojena je u rekordnom vremenu što nam je omogućilo brze i pravovremene isplate proizvođačima.
Zaštita javnog – veterinarskog zdravlja i ekologija
1. Provodimo Akciju masovnog pošumljvanja Kantona Sarajevo 2021/22 pod sloganom #zasadi za život – do kraja jeseni zasadit ćemo ukupno 500.000 novih sadnica.
2. Ušli smo u partnerstvo s Fea-om u realizaciji projekta Aplikacije za prijavu ilegalnih aktivnosti u šumama.
3. Ulažemo 15,9 miliona u projekte očuvanja, održavanja, unaprijeđenja šuma i šumskog zemljišta, kao i ambijenatlnog uređenja zelenih površina.
4. Za očuvanje pitke vode pripremili smo Nacrt Privremene odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje.
5. Izdvojili smo 6,9 miliona za zaštitu od poplava i uređenje riječnih korita II kategorije.
6. Izdvojili smo 2,9 miliona za uređenje plavnih riječnih korita I kategorije.
7. Provodimo najmasovniju akciju javnog – veterinarskog zdravlja s ciljem humane depopulacije pasa i mačaka na ulicama Sarajeva. Projekat sterilizacije/kastracije, vakcinacije i čipovanja vrijedan 750.000 KM.
8. Više od 500.000 uložili smo u tranziciju našeg Poljoprivrednog dobra Butmir u ekološki prihvatljivo poslovanje koje je instalacijom prečistača otpadnih voda i zatrpavanjem kanala prema rijeci Dobrinji u potpunosti prelazi u kategoriju eko prihvatljivih farmi.
9. Realizujemo niz drugih projekata kao što je monitoring populacije vrana, ispitivanja sigurnosti hrane mliječnog i životinjskog porijekla i dr.
10. Sufinansiramo opremanje zaštičenog parka prirode Stojčevac.
11. Sufinansiramo čišćenje i ambijentalno uređenje parka šume Hum.
12. Finasirali smo sanciju i ambijenatlno uređenje divljih deponija sa 60 hiljada maraka.
13. U saradnji s akademskom zajednicom provodimo pilot projekat osjemenjavanja u govedarstvu što je generacijski projekat jačanja genetskog materijala u oblasti animalne proizvodnje.
14. Finansirali smo, u cjelosti, uređenje Josipove staze, jedne od najstarijih planinarskih staza u Kantonu Sarajevo.
15. Zbog sušnog perioda i slabog uroda šumskih voćkarica i gljiva; zbog nedostatka hrane biljnog porijekla za divljač finansirali smo nabavku hrane za medjevda s 10.000 maraka.
16. Finansiramo Sarajevo - šumama nabavku tehnologije za zaštitu od šumskih požara.
Obnova olimpijskih sadržaja i promocija turističkih potencijala – više od 30 miliona
1. Izmještanje četverosjeda na Bjelašnici.
2. Izgradnja garaže za šestosjed što će obezbijediti skijanje tokom cijele sezone.
3. Osnježenje i proširenje staza.
4. Izgradnja novog vertikalnog transporta i remont postojećeg sistema Bx na Bjelašnici.
5. Izgradnja i modernizacija parking sistema, video nadzora i kontrole naplate – SKIDATA (I faza).
6. Rekonstrukcija, revitalizacija i izgradnja olimpijskih objekata i infrastukture na Igmanu u svrhu organizacije i održavanja takmičenja i pratećih naučno– istraživačkih sadržaja projekta „53. EFNS Sarajevo – Igman 2023“.
7. Dječiji snježni park na Igmanu.
8. Dječiji snježni park na Bjelašnici.
9. Nabavka mašina za uređenje ski staza na Bjelašnici.
10. Sufinansiramo obnovu Ledene dvorane – simbola Olimpijade 1984.
11. Sufinansiramo i obnovu i sanaciju Doma mladih.
12. Sufinansiramo obnovu i izgradnju edukativnog centra Čavli.

PROGRAM ZA NOVI GRAD


Program

PREUZMITE DETALJAN PROGRAM


 

PIŠITE MI