Usvojen Nacrt novog Zakona o javno – privatnom partnerstvu u KS

Skupština KS donijela novi Zakon o vodama KS:
31 Oktobra, 2022
Skupština danas utvrdila i Nacrta Zakona o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
31 Oktobra, 2022

Usvojen Nacrt novog Zakona o javno – privatnom partnerstvu u KS

Novi zakon nudi inovativna, multidisciplinarna pravna rješenja koja uređuju i preciziraju oblast javno-privatnog partnerstva

Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je danas i Nacrt zakona o javno – privatnom partnerstvu Kantona Sarajevo koji je Ministarstvo privrede pripremilo nakon detaljne analize ranijeg zakonskog rješenja i utvrđivanja da je u interesu Kantona donijeti potpuno novo zakonsko rješenje obzirom da je prethodni Zakon o JPP-u oskudijevao kvalitetnim propisima i pravnim rješenjima koji bi omogućili realizaciju projekata na bazi ovog tipa partnerstva.

Shodno navedenom, novi zakon nudi inovativna, multidisciplinarna pravna rješenja koja uređuju i preciziraju predmet javno-privatnog partnerstva, rizike u realizaciji ovog modela partnerstva, planiranje i pripremanje projekata JPP-a, Komisiju za JPP, Drugostepenu komisiju za JPP, predlaganje i odobravanje projekta JPP-a, postupak izbora konsultanta, postupak dodjele ugovora o JPP-u, pravnau zaštitu u postupku izbora konsultanta i postupka dodjele ugovora o JPP-u, ugovor o JPP-u, Registar ugovora o JPP-u, nadzor nad provođenjem ugovora o JPP-u, nadzor nad provođenjem ovog zakona, prekršajne odredbe i druga pitanja od značaja za JPP.

„Iznimno je važno današnje utvrđivanje Nacrta ovog zakona jer je krajnje neophodno omogućiti realizaciju projekata zasnovanih na ovom modelu. Mnoge javne usluge nisu na zadovoljavajućem nivou, a upravo kroz model JPP-a mogu se realizirati projekti koji će unaprijediti ovu oblast i omogućiti pružanje najkvalitenije javne usluge građanima Kantona Sarajevo. Također, svrha ovog zakona je omogućiti transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir za uspostavu javno-privatnog partnerstva i provedbu projekata JPP-a, kako domaćih, tako i stranih privatnih pravnih lica sa javnim partnerom, te da se propiše obaveza javnog partnera da, u provedbi ovog zakona, poštuje načela zaštite javnog interesa, tržišnog nadmetanja, efikasnosti, jednakog tretmana, uzajamnog priznavanja, srazmjernosti, transparentnosti, slobode ugovaranja, te načela zaštite okoliša i održivog razvoja“, pojasnio je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.

Ministar Delić podsjetio je da je donošenje ovog zakona jedan od prioriteta koje Ministarstvo smatra iznimno značajnim za razvoj privrednog amabijenta i rast privredne aktivnosti, a istovremeno i mogućnost da se sve javne uslige dovedu na nivo kvaliteta kakav treba imati metropola poput Sarajeva.

AD
AD

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.